Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

EMMAt esittelyssä – Katsaus Suomen ekologisesti merkittäviin vedenalaisiin meriluontoalueisiin


Dahkki(t): Arponen Heidi, Keskinen Essi, Lanki Maiju, Nieminen Aija (toim.)

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2021

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 233


Siidolohku: 334 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 978-952-377-019-5 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Suomen EMMA-alueet eli ekologisesti tai biologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet käsittää 87 aluetta, jotka on valittu lähes viidentoista vuoden VELMU-datan perusteella (valtakunnallinen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma) ja rajattu asiantuntijoiden avustuksella. EMMA-alueet pitävät sisällään mm. Suomen merialueiden tärkeimpiä kalantuotantoalueita ja uhanalaisten lajien esiintymisalueita. Ne sisältävät lähes kaikki eri mereiset luontotyypit ja edustavat kaikkein monimuotoisinta meriluontoa. Tässä julkaisussa esitellään tarkemmin kuvin ja tekstein 38 EMMA-aluetta. Alueet on jaettu kahdeksan teeman alle (luontotyypit, merenpohjan elinympäristöt, ihmispaineet, uhanalaiset lajit, kalantuotantoalueet, luonnontilaisuus, geodiversiteetti ja kulttuuriperintö) nostamaan näitä teemoja esille. Jokaisen alueen alkuun on lisätty alkuperäistä EMMA-aluetta kuvaavat asiasanat, mutta niiden lisäksi artikkeleissa on kuvattu aluetta laajemmin ja helppolukuisemmin. Tämä julkaisu on tarkoitettu kaikille nojatuolimatkailijoista, mökkeilijöistä ja veneilijöistä ympäristöalan ammattilaisiin.

Beaivádahtton 26.7.2021