Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä vuonna 2022


Dahkki(t): Siivonen Stefan

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022


Siidolohku: 14 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Raportissa kerrotaan maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan ja Pohjois-Suomen (vanhat Oulun ja Lapin läänit) merikotkien pesintätuloksesta vuonna 2022. Useimmissa tapauksissa pesätarkastukset tehtiin käymällä pesällä vain kerran pesimäkauden aikana, kun poikaset olivat rengastusikäisiä ja lisäksi osalla reviireistä tehtiin tarkastuskäynti keväällä pesinnän alkuvaiheessa.

Tunnetuista maakotkan reviireistä tarkastettiin 91 prosenttia, merikotkan reviireistä 92 prosenttia, muuttohaukan reviireistä 77 prosenttia ja tunturihaukan reviireistä 89 prosenttia.

Maakotkan pesintätulos oli hyvä, merikotkan keskimääräinen ja muuttohaukan keskimääräinen. Tunturihaukan pesintätulos on heikentynyt koko 2000-luvun ajan, mutta vuonna 2022 pesintätulos oli viimeisen kymmenen vuoden aikajanalla katsottuna hyvä.

Pesätarkastuksiin osallistui kaikkiaan 49 vapaaehtoista lintuharrastajaa ja lisäksi tietoja saatiin muilta luonnossa liikkujilta. Vapaaehtoiset tekivät tarkastuksia kaikkiaan 304 päivänä. Metsähallitus tarkasti helikopterilla poronhoitoalueella kaikkiaan 1 343 pesää, joista 897 maakotkan pesää sekä reilut 300 merikotkan, tunturihaukan ja muuttohaukan pesää. Lisäksi lennoilla havainnoitiin kohdalle sattuneet ampuhaukan, piekanan ja sääksen pesät. Uusia pesiä etsittiin lähinnä Metsähallituksen henkilökunnan toimesta.

Aiempien vuosien tapaan Metsähallitus maksoi ilmoitetusta aiemmin tuntemattomasta maa- ja merikotkan pesästä (merikotka Pohjois-Suomessa) 100 euron löytöpalkkion. Tänä vuonna palkkio on maksettu kaikkiaan 25 uudesta maakotkan (12) ja merikotkan (13) pesästä.

Beaivádahtton 18.11.2022