Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Matkailuyritysten hiiliopas - Land of National Parks


Dahkki(t): Ridanpää Roosa, Tervo-Kankare Kaarina

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2022

Almmustahttinráiddut: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 242


Siidolohku: 66 s.


Giella: suomi


ISSN-L: 1235-6549

ISBN: 978-952-377-066-9 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

Matkailuyritysten hiilioppaassa neuvotaan, miten matkailuyritykset voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Opas on suunnattu erityisesti Land of National Parks -alueen eli Kuusamon, Posion, Pudasjärven, Sallan, Suomussalmen ja Taivalkosken matkailuyrityksille. Opasta voivat hyödyntää myös kohdeorganisaatiot.

Oppaan alussa perustellaan, miksi matkailuyritysten kannattaa osallistua ilmastotalkoisiin, minkälaisia vaikutuksia ilmastonmuutoksella on Land of National Parks -alueella ja miten matkailu kiihdyttää ilmastonmuutosta. Tämän jälkeen oppaassa esitellään vaihe vaiheelta päästövähennyspolku, jota seuraamalla yritykset voivat systemaattisesti seurata ja vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään. Päästövähennyspolku aloitetaan hiilijalanjäljen laskennasta, minkä jälkeen asetetaan yrityksen päästövähennystavoitteet. Tavoitteiden asettaminen luo suuntaviivat yritysten hiilineutraaliuden ja nettonollapäästöjen saavuttamiselle, ja toimenpidesuunnitelman teko auttaa päästövähennystoimien toteuttamista.

Oppaassa syvennytään päästöjen vähentämiseen kuudella eri osa-alueella: energia, logistiikka, kiertotalous ja hankinnat, ruoka, yhteistyöverkostot sekä palvelumuotoilu ja markkinointi. Opasta varten on kerätty alueen matkailuyrityksiltä esimerkkejä toteutuneista ja onnistuneista toimista sekä niiden hyödyistä. Oppaan loppuun on koottu laaja lista päästövähennystoimenpiteitä, joita erityyppisissä matkailuyrityksissä voidaan toteuttaa. Mikäli yrityksen toiminnasta aiheutuu vähennystoimenpiteiden jälkeen edelleen päästöjä, yritys voi halutessaan hyödyntää päästökompensaatiota, jonka ostamiseen opas antaa vinkkejä.

Opas on toteutettu osana Kuusamon lentokentän vaikutusalueen matkailun kehittäminen - Gateway to Land of National Parks -hanketta.

Loga lasi:

Gateway to Land of National Parks -hanke (metsa.fi)

Beaivádahtton 13.12.2022

Elektrovnnalaš almmustahttin:

Matkailuyritysten hiiliopas (3.8 MB, pdf)