Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Oʹnssem da Uʹstten mieʹccest - Luâđast jååʹttemetikeʹtt -mainnâz


Dahkki(t): Reittu Ninka

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 21 s.


Giella: sámegiella

Eará giellaveršuvnnat: suomi, svenska


ISBN: 978-952-377-090-4 (painettu), 978-952-377-089-8 (pdf)

Čoahkkáigeassu:

“Paalǥas leäi samai pueʹrr da mooččâs. Tõt kõõʹrvi kuõssmieʹcc čõõđ, kuärŋai kaʹllʼji õõl, luâšttõõđi ǩeʹddnallšem leäkka, čaaŋŋli rååttraaʹzzi čõõđ da puõʹđi looppâst läädd riddu.”

Oʹnssem, Uʹstten, Eeʹhrem-äʹjj da Piânnai Päʹrccnjuuʹnn tuʹǩǩee luâttreeisain. Sij âʹnne luâđast Piânnai Päʹrccnjuuʹnn šõddâmpeeiʹv, inste mieʹccest, vueiʹnne mooččâs raaʹzzid da teivva stäälaid da čuâršš-sååuj.

Luâttreissetikeʹttmainnsi õõlǥtõssân lij älšmâʹtted päärnaid luõttu da seämma ääiʹj mainsted, mäʹhtt liikkeed luâđast da äärvsted järrsid luâđast jooʹttjid.

Lassidieđut:

Maainâsǩeeʹrjest lij valddum uʹcc teädldõk, koon jueʹǩǩe jm. luâttkõõskõõzzid.

Loga lasi:

Äigee já Sááná meecist - Vandârdemetiket-mainâseh (anarâškielâ)

Riđđu ja Saana meahcis - Vánddardanetikeahtta-máidnasat (davvisámegiella)

Beaivádahtton 9.11.2023