Geavahat diehtočoahkuid geavaheaddjivásáhusa buorideapmin ja geavahanstatistihka čoaggimii. Joatkimiin siidduid geavaheami dohkkehat diehtočoahkuid geavaheami. Loga lasi.

x
Sirdás njuolga sisdollui
Ođđa almmustahttin

Kansallispuistosimulaattori-peli


Dahkki(t): Suomen luontokeskus Haltia

Almmustuhtti: Metsähallitus , Vantaa , 2023


Siidolohku: 39 s.


Giella: suomi


Čoahkkáigeassu:

Kansallispuistosimulaattori-pelin ideana on havainnollistaa luonnonkirjoa sekä luonnonsuojelun keinoja. Luonnonkirjon synonyymejä ovat luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti ja elonkirjo.

Pelin kohderyhmänä ovat perusopetukset vuosiluokat 5-9, lukio ja ammatillinen opetus. Pelin pelaaminen kestää 45 minuutista 2 tuntiin.

Pelin oppimistavoitteet ovat

  • Ymmärtää, että on paljon erilaisia lajeja, joilla on erilaisia elinympäristövaatimuksia.
  • Ymmärtää, että osa lajeista on tiettyihin elinympäristönsä piirteisiin tiukasti erikoistuneita.
  • Ymmärtää, että ihmisen aiheuttama luonnon yksipuolistuminen uhkaa erikoistuneita lajeja.
  • Osaa kuvailla, millaisia piirteitä monimuotoisella metsäluonnolla on.
  • Ymmärtää, että ennallistamalla ja haitallisia vieraslajeja torjumalla voidaan palauttaa ihmistoiminnan muuttamaa luontoa takaisin luonnontilaisemmaksi.
  • Ymmärtää, että ihmisen toiminta ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii monenlaista yhteensovittamista.
  • Vahvistaa ryhmässä toimimisen taitojaan: ottaa muiden mielipiteet huomioon, perustelee omia näkökulmiaan ja harjaantuu yhteisten päätösten tekemisessä.

Pelin materiaalit

Beaivádahtton 8.11.2023